HemPressmeddelandenEU-kommissionen föreslår en rättsakt om halvledarchipp

EU-kommissionen föreslår en rättsakt om halvledarchipp

I dag föreslår kommissionen en omfattande rad åtgärder för att säkerställa EU:s tillgång, motståndskraft och tekniska ledarskap när det gäller teknik och tillämpningar som använder halvledare. Rättsakten om europeiska halvledarchipp ska stärka Europas konkurrenskraft och motståndskraft och bidra till både den digitala och den gröna omställningen.

På senare tid har globala brister på halvledare lett till fabriksnedläggningar inom många olika sektorer, från bilar till vårdutrustning. Inom bilsektorn minskade t.ex. produktionen i vissa medlemsländer med en tredjedel under 2021. Detta har gjort det än tydligare att värdekedjan för halvledare är beroende av några få aktörer i ett komplext geopolitiskt sammanhang. Men det har också visat hur viktiga halvledare är för hela industrin och samhället i Europa.

Rättsakten om europeiska halvledarchipp kommer att bygga vidare på Europas starka sidor – världsledande organisationer och nätverk på forsknings- och teknikområdet samt framtidsinriktade utrustningstillverkare – och hantera kvarstående problem. Den kommer att skapa en blomstrande halvledarsektor, från forskning till produktion, och en motståndskraftig leveranskedja. Genom rättsakten, och med medlemsländernas och internationella partners hjälp, kommer över 43 miljarder euro att mobiliseras i offentliga och privata investeringar, och åtgärder kommer att fastställas för att förebygga, förbereda för, förutse och snabbt reagera på framtida störningar i leveranskedjorna. Den kommer att göra det möjligt för EU att uppnå målet att fördubbla sin nuvarande marknadsandel så att den är 20 % år 2030.

Rättsakten om europeiska halvledarchipp ska se till att EU har de verktyg, den kompetens och den tekniska kapacitet som krävs för att bli ledande på detta område utöver forskning om och teknik för utformning, tillverkning och förpackning av avancerade chipp, så att EU:s tillgång på halvledare säkras och beroendeförhållanden minskas. De viktigaste delarna är följande:

Initiativet för halvledarchipp i Europa kommer att föra samman resurser från EU, medlemsländerna och länder utanför EU som deltar i de befintliga EU-programmen samt den privata sektorn. Detta ska göras genom det förstärkta gemensamma företaget för chipp, som har skapats till följd av en strategisk omorientering av det gemensamma företaget för viktig digital teknik. 11 miljarder euro kommer att göras tillgängliga för att stärka befintlig forskning, utveckling och innovation, att öka användningen av avancerade halvledarverktyg, pilotlinjer för prototypframställning, testning och experimentering för att ta fram nya anordningar för innovativa tillämpningar inriktade på det verkliga livet, att utbilda personal och att fördjupa förståelsen av ekosystemet och värdekedjan för halvledare.

En ny ram för att säkra tillgången genom att uppmuntra till investeringar och ökad produktionskapacitet, något som krävs för att gynna innovation när det gäller avancerade noder och innovativa och energieffektiva chipp. Dessutom kommer en chippfond att göra det lättare att få finansiering för nystartade företag, så att de kan utveckla sina innovationer och locka investerare. Den kommer också att omfatta en särskild facilitet för investeringar av eget kapital i halvledare inom InvestEU så att expanderande företag och små och medelstora företag lättare kan expandera på marknaden.

En samordningsmekanism mellan medlemsländerna och kommissionen för att övervaka tillgången på halvledare, uppskatta efterfrågan och förutse brister. Denna mekanism kommer att användas för att övervaka värdekedjan för halvledare genom att samla in viktig information från företag för att kartlägga de främsta svagheterna och flaskhalsarna. Den kommer också att användas för att sammanställa en gemensam krisbedömning och samordna åtgärder som bör vidtas från en ny verktygslåda för nödsituationer, och se till att medlemsländerna och kommissionen kan reagera snabbt och beslutsamt tillsammans genom att fullt ut utnyttja nationella instrument och EU-instrument.

Kommissionen föreslår också en åtföljande rekommendation till medlemsländerna. Den börjar gälla omedelbart för att införa samordningsmekanismen mellan medlemsländerna och kommissionen. Det gör det möjligt att redan nu börja diskutera och besluta om lämpliga och proportionerliga krisinsatser.
Uttalanden av kommissionärer:

– Rättsakten om europeiska halvledarchipp kommer att rita om spelplanen för den europeiska inre marknadens globala konkurrenskraft, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. På kort sikt kommer den att öka vår motståndskraft mot framtida kriser genom att göra det möjligt för oss att förutse och undvika störningar i leveranskedjorna. Och på medellång sikt kommer den att göra Europa till en industriledare inom denna strategiska bransch. Med rättsakten om europeiska halvledarchipp banar vi väg för investeringar och strategin. Men nyckeln till framgång ligger i händerna på Europas innovatörer, våra forskare i världsklass, de som har fått Europa att blomstra under årtiondena.

– Chipp är nödvändiga för den gröna och digitala omställningen – och för den europeiska industrins konkurrenskraft, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Vi kan inte förlita oss på ett enda land eller ett enda företag för att säkra tillgången. Vi måste göra mer tillsammans – inom forskning, innovation, utformning, produktionsanläggningar – för att göra Europa till en stark central aktör i den globala värdekedjan. Det kommer också att gynna våra internationella partner. Vi kommer att samarbeta med dem för att undvika framtida problem med tillgången.

– Utan chipp finns ingen digital omställning, ingen grön omställning, inget tekniskt ledarskap, säger Thierry Breton, kommissionär med ansvar för den inre marknaden. Att säkra tillgången på de mest avancerade chippen har blivit en ekonomisk och geopolitisk prioritering. Våra mål är höga: att fördubbla vår marknadsandel så att den är 20 % år 2030 och att producera de mest sofistikerade och energieffektiva halvledarna i Europa. Med rättsakten om europeiska halvledarchipp kommer vi att stärka vår forskningskompetens och ta den från laboratorierna till tillverkning. Vi mobiliserar avsevärda offentliga medel som redan har lockat till sig stora privata investeringar. Och vi ser till att allt är på plats för att säkra hela leveranskedjan och undvika framtida chocker för vår ekonomi, som just nu med bristen på chipp. Genom att investera i framtidens pionjärmarknader och återställa de globala leveranskedjornas balans ser vi till att den europeiska industrin kan förbli konkurrenskraftig, skapa bra jobb och tillgodose den växande globala efterfrågan.

– Initiativet för halvledarchipp i Europa är nära kopplat till Horisont Europa och kommer att vara beroende av kontinuerlig forskning och innovation för att utveckla nästa generations chipp, för att göra dem ännu mindre och mer energieffektiva, säger innovations- och forskningskommissionär Mariya Gabriel. Det framtida initiativet är ett utmärkt tillfälle för våra forskare, innovatörer och nystartade företag att följa med den nya innovationsvågen för att utveckla teknikintensiva lösningar som bygger på hårdvara. Chipputveckling och chipproduktion i Europa kommer att gynna våra ekonomiska aktörer i viktiga värdekedjor och hjälpa oss att uppnå våra ambitiösa mål inom konstruktion, transport, energi och den digitala sektorn.
Nästa steg

Medlemsländerna uppmanas att genast påbörja samordningsarbetet i enlighet med rekommendationen för att skaffa sig en god förståelse av det aktuella läget för halvledarvärdekedjan i hela EU, så att de kan förutse potentiella störningar och vidta korrigerande åtgärder för att komma till rätta med den nuvarande bristen fram till dess att förordningen antas. Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att diskutera kommissionens förslag om en rättsakt om europeiska halvledarchipp i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Om förordningen antas kommer den att vara direkt tillämplig i hela EU.
Bakgrund

Halvledarchipp är strategiska tillgångar för viktiga värdekedjor inom industrin. I och med den digitala omställningen växer nya marknader för chippindustrin fram, t.ex. högautomatiserade bilar, molntjänster, sakernas internet, 5G- och 6G-uppkoppling, rymd och försvar, datorprestanda och superdatorer. Halvledare står också i centrum för starka geopolitiska intressen eftersom de påverkar länders förmåga att agera (militärt, ekonomiskt och industriellt) och driva på den digitala omställningen.

I sitt tal om tillståndet i unionen 2021 fastställde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen målet för Europas strategi för halvledarchipp, nämligen att tillsammans skapa ett europeiskt ekosystem för avancerade halvledarchipp, som inkluderar tillverkning, och att koppla samman EU:s forskning i världsklass och kapacitet att utforma och testa komponenter. von der Leyen besökte också ASML, en av Europas största aktörer i den globala värdekedjan för halvledare, som har sitt säte i Eindhoven.

I juli 2021 drog EU-kommissionen igång industrialliansen för processor- och halvledarteknik i syfte att identifiera nuvarande luckor i produktionen av chipp och den tekniska utveckling som krävs för att företag och organisationer ska kunna blomstra, oavsett storlek. Alliansen kommer med hjälp av andra berörda parter att främja samarbete mellan befintliga och framtida EU-initiativ och kommer även att spela en viktig rådgivande roll och tillhandahålla en strategisk färdplan för initiativet för halvledarchipp i Europa.

Hittills har 22 medlemsländer åtagit sig, i en gemensam förklaring som undertecknades i december 2020, att samarbeta för att stödja Europas värdekedja för elektronik och inbyggda system och stärka den ledande tillverkningskapaciteten.

De nya åtgärderna kommer att hjälpa Europa att uppnå det digitala decenniets mål för 2030 om att ha 20 % av den globala marknaden för halvledarchipp 2030.

Tillsammans med rättsakten om halvledarchipp publicerar kommissionen i dag även en undersökning riktad mot berörda parter för att samla in detaljerad information om den nuvarande och framtida chipp- och waferefterfrågan. Undersökningens resultat kommer att bidra till en bättre förståelse av hur bristen på chipp påverkar den europeiska industrin.

Pressmeddelanden
Pressmeddelandenhttps://semi14.se
Semi14 välkomnar och publicerar pressmeddelanden relevanta för de områden vi bevakar. Pressmeddelanden kureras och redigeras vid behov.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också